Litygacja

Microeconomix zapewnia rzeczoznawstwo, które odgrywa kluczową rolę w postępowaniach o odszkodowanie (w przypadku naruszania prawa konkurencji, sporów handlowych, sporów wynikających z zerwania umowy, litygacji, naruszenia praw własności intelektualnej, arbitrażu itd.).

Nasza wiedza dotycząca metod oszacowania księgowego i finansowego w połączeniu z naszą ekspertyzą z zakresu analizy ekonomicznej oraz ilościowej pozwala nam podejmować się spraw szczególnie skomplikowanych (szkody spowodowane przez działania o charakterze praktyki wyłączającej, renegocjacja umów, nagłe zerwanie stosunków handlowych, uchybienia zawodowe, naruszenia zobowiązań umownych itd.).

Opracowujemy scenariusze, jakie miałyby miejsce, gdyby do danych praktyk nie doszło i precyzyjnie oszacowujemy wynikające z nich szkody.

Nasze raporty, łączące w sobie rygor metodologiczny i jasność przekazu, przedstawiamy przed odpowiednimi sądami (sądy gospodarcze, sądy administracyjne, sądy apelacyjne itd.).

Wspieramy również naszych klientów w ramach negocjacji czy też w przypadku powołania biegłego. 

< Obszary specjalizacji